Tari noh 18.8.2014 my dawh 10:00AM pa khata Kaochao hleidy 67.50 Fts ta seihpa, 8.25 fts ta kawhpa nata tlaw 720800/- hryuhpa ta daopa cha Puhpa RT.Zachono,CEM, MADC,chata a pahy. He hleidy pahyna liana heta Kaochao,Saikao,Saikao Khithie nata achheipa liata khi a ypa tawhta manôh zy amâ ki pha kaw.

Asu liata hleidy pahypa achâ khai tawhta MADC Forest & Environment, Rest house Kaochao East liata hleidy pahyna alyna programme chyupa ahmâpa a châ.He alyna programme he Puhpa IP.Junior, EM i/c Agriculture etc. ta chhitha ta,IP.Junior chata hleidy daona achâna thâti chyupa reina nata technical report piena ahnei khai tawhta Puhpa RT.Zachono,CEM,MADC chata biereina a hnei pazi hra.CEM chata,kaochao chavah sao nota a lai tyhpa ta notla Mara râh apabua tyhna zy nata palôrie thei â chhih tyhna zie zy reihpa ta,”He tanoh ta hleidy pahy hapa he ahmi mota cha rôna kaw muarua hleivei hra sala a phahnaina deikua cha apalaikhei khi tlohpa a châ” a tah.Arei pazi lymâna liata,MADC sawhkhâna heta Mara râh châna heta atheina zydua papuapa ta hmahsiena lâpi achhi awpa he khatino rai ta ahmo chhuah lai chaipa a châ. MADC sawhkhâna sie haipa he ahyzy ta tlyma achhiena lâta reih tyh hra ei sala,Mara râh he Khazohpa atlypa nata achhôh liata pahrâpa Marapa sawzy chhao phopi châ awpa ta âtlypa eima châ hapa vâta rairu atymâ viana daihti zy hnei tyh hra sala â duah papua heih tyh aw, khizaw y chhoh zydua a tah.

He alyna daihti chyupa hmâpa a châkhai tawhta kyhchhina pati cha he programme avaw hlaopa zydua ta niekhohna hneipa a châ.CEM cha puhpa zy,IP.Junior,EM i/c Agri etc.,Beirahmo Syhly,Vice Chairman (Plg),P.Tluasa,EE,PWD,S.Vabeihasa,I&PO,A.Viahra,AE,PWD nata Official thokha zy hleikhô ta MJA,Siaha District vyuhpa tawhta chhao amâ vawhlao pha kaw hra.

CEM-Kaochao-hleidy-apahy-18

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.