Tari noh 26.3.2014 dawh 10.30 AM pa khata Puhpa L.Prisila, Dy.Chairman, MADC chhithana ry liata Chairman, MADC atlyna cha hneipa a châ. MADC Session Hall liata Chairman atlyna hneipa liana heta nomination file pa a y chhôhpa Puhpa LC. Chakhai, Siahatlah biatuhpa cha uncontest ta a tloh.

Chairman atlyna hneipa a châkhai tawhta,Puhpa L.Prisila, Dy. Chairman, MADC chata â tyuna tleipa ta Puhpa RT. Zachônô, CEM, MADC nata Puhpa K.Chiama, Opposition leader zy ta âtyuna taihta ama chhitha.

Puhpa RT. Zachônô chata khokheina bie hlâpa ta, Puhpa LC. Chakhai ngâchhina nata hriapasana zy Khazohpa ta byhna pietlâh a châpa ta â pypa vâta he hawpa duasu liata a y pa achâna zie a reih. House zachhina pabohsa lymâ awpa nata Marapa chi nata pho châta a theina hawhta hria lymâ awpa ta â haw pâ hra.

Puhpa K.Chiama chhaota Chairman thiehpa LC.Chakhai hnohta alykheina nata khokheina a hlâ hra.He raohpa heta Chairman cha party chairman châ thlâh ha leipa ta MADC ta dâh ahneipa zy nata CCB Rules khâ pabohsa lymâ awpa ta â hnabeiseih zie reipa ta, Puhpa K.Chiama chata opposition zy vyuhpa ta aly kawpa ta Chairman thiehpa cha amâ lykhei hleikhô ta amâ pyna zie reih ta, araihria liata dâh chakapa ta tlyma angialei kawpa ta tlyma a y khiata la amâ dyuh lymâ nawpa zie chhao a reih palâ hra.

vlcsnap-2014-03-27-12h11m40s37

Puhpa L.C. Chakhai

vlcsnap-2014-03-27-12h13m14s52

vlcsnap-2014-03-27-12h15m10s110

vlcsnap-2014-03-27-12h15m21s202

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.